Podmínky ochrany osobních údajů


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MAJÁK o.p.s., IČ: 25 40 52 76, se sídlem Konopná 776/8, Liberec XIV-Ruprechtice (dále jen „MAJÁK“)
Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro návštěvníky stránek na internetové adrese www.materialy.majakops.cz. Správcem osobních údajů je MAJÁK.
Kontaktní e-mail správce: petra.radova@majakops.cz.


JAKÉ Z VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?
Při naší činnosti zpracováváme veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli při vyplnění objednávkového formuláře, tedy jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefon) a doručovací adresu. Naopak nesbíráme žádné osobní údaje z vaší aktivity na našich internetových stránkách; soubory cookies z našich stránek, zejména informace o IP adrese, jsou anonymizovány.


K JAKÝM ÚČELŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?
Vaše osobní údaje můžeme použít pouze za tím účelem, ke kterému dáte souhlas; pokud jste s námi uzavřeli kupní smlouvu, potom smíme Vaše osobní údaje použít ke splnění našich povinností z této kupní smlouvy. K dalším účelům (např. informace o nových nabídkách programů či edukačních pomůcek MAJÁKu) můžeme údaje použít pouze tehdy, pokud k tomu dáte svůj výslovný souhlas, např. zaškrtnutím příslušné kolonky u kontaktního formuláře.
Právním základem pro zpracování je ve všech případech Váš souhlas. Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů máte kdykoliv právo odvolat, a to výslovnou žádostí odeslanou na shora uvedený e-mail.


KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám, pokud to po nás nevyžaduje zákon. Naše stránky mohou obsahovat cookies třetích stran, které ale slouží pouze k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, protože neznají identitu návštěvníka stránky.


JAK DLOUHO ZŮSTANOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE U NÁS ULOŽENY?
Vaše osobní údaje v souvislosti s kupní smlouvou u nás zůstanou uloženy nejdéle po dobu tří let, v případě výslovně uděleného souhlasu pak na dobu neurčitou až do okamžiku odvolání souhlasu či uplatnění práva na výmaz.


ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE AUTOMATIZOVANÝM ZPŮSOBEM?
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování. Vaše údaje má k dispozici naopak pouze sám správce.


JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA VŮČI SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Máte právo požadovat od správce informace o všech Vašich osobních údajích, které zpracováváme.
Dále máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat vymazání Vašich osobních údajů z našeho systému, jejich opravu nebo rozsah zpracovávaných údajů omezit.
Také máte právo požadovat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě jsme povinni přestat zpracovávat Vaše údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, případně pokud je nebudeme potřebovat pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností podle platných právních předpisů, máte také právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 11. 2020.