Recenze


Sada EMOCE

Mgr. Kryštof Halda, speciální pedagog SVP

"Využití karet je výhodné pro individuální práci s klientem či rodinou, i pro práci v růstových skupinách. Karty napomáhají zpřesnění, popsání a uvědomění vlastní emoce klienta. Vytváří také příležitost pro rozšiřování spektra uvědomovaných emocí. Díky způsobu výtvarného zpracování jsou dobře využitelné zejména pro žáky ZŠ."


Lydie Veselá, třídní učitelka 3. třídy na základní škole

"Sadu Myši z Majáku – EMOCE jsem využila již několikrát. Velmi se mi líbí její výtvarné zpracování a přesnost, s jakou jsou jednotlivé emoce vystiženy. V naší 3. třídě je to oblíbená pomůcka hlavně do třídnických hodin. Velmi se těším, až s ní během návratu žáků do škol budu moci opět pracovat."


prim. MUDr. Šárka Konečná, Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie KNL a.s.

"Porozumění vlastním pocitům, rozlišování jemných rozdílů mezi jednotlivými emocemi a možnost vyjádření toho, co se v nás samotných odehrává, představuje velmi důležitou složku našich schopností, která nám pomáhá k lepší orientaci v sobě samých i v okolním světe. Skrze hlubší pochopení role emocí v našem prožívání můžeme více porozumět sobě samému, více poznat naše blízké, být k nim otevřenější, chápavější a ohleduplnější. Emoční schopnosti podporují naši empatii, vytváří prostor pro vyladění se na komunikaci, a tím napomáhají i vytváření kvalitnějších a hlubších vztahů.
Rozvoj emočních a sociálních dovedností dětí může být podpořen vhodně zaměřenými aktivitami, ve kterých je podporován jejich vlastní přístup k porozumění a zacházení s pocity. Zprostředkování tématu emocí může být především pro menší děti a mladší školní děti usnadněno pomocí emočních karet, které slouží jako průvodce různými pocity, se kterými se mohou setkávat jak u sebe, tak druhých lidí. Vytvořené karty organizace Maják o. p. s. představují snadnou a přístupnou formu, jak dětem přiblížit jinak spíše abstraktní formu emocí a poskytují námět pro rozhovor a diskusi. Podnětový materiál tvoří obrázky myší s různými druhy a intenzitou emocí, dětem tak nechává prostor pro vyjádření vlastního chápání dané emoce na základě osobních zkušeností a možnost sdílení vlastního názoru v bezpečném prostředí aktivity s kartami.
Preventivně-edukační karty jsou dílem lektorů Majáku o. p. s. s dlouholetou zkušeností v práci s dětmi mladšího a staršího školního věku. Je patrné, že daný materiál odráží potřeby, které s sebou práce s dětmi přináší, a poskytují tak kvalitní pomůcku pro vedení takové činnosti. Podnětové karty mohou být využity jak individuálně, tak skupinově, nabízí širokou paletu možností jejich využití, se kterými seznamuje přiložená stručná příručka."

   

  

Sada SITUACE

Mgr. Anna Jirsáková, metodik prevence, krizový intervent PPP Liberec

"S kartami obecně pracuji velmi ráda, a to se všemi věkovými skupinami a na jakékoli téma. Většinou jsem karty využívala při práci tváří v tvář s jednotlivci, ale díky MYŠÍM Z MAJÁKU jsem se neváhala pustit do využívání karet i při práci se skupinami. Mimo jiné mě MYŠI Z MAJÁKU oslovily i sympatickým a výstižným výtvarným zpracováním, kvalitním zpracováním karet (a krabiček na ně) a praktickým číslováním pro přehlednost a lepší orientaci při práci s nimi. Nechybí ani metodika pro inspiraci a zamyšlení."


prim. MUDr. Šárka Konečná, Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie KNL a.s.

"Rozvoj sociálních dovedností u dětí může být podpořen aktivitami, ve kterých děti získávají potřebný prostor k rozhovoru nad tématy, se kterými se ve svém běžném sociálním životě setkávají. Edukační obrázkové karty takové aktivity mohou podpořit, jelikož přibližují konkrétní mezilidské interakce, které jsou pro děti známé a mají s nimi osobní zkušenost. Karty organizace Maják o. p. s. využívají ke znázornění interakcí obrázky personifikovaných myší s různými rolemi a emocemi v situacích, se kterými se děti setkávají jak ve škole, tak ve svém volném čase. Zvolení daného podnětového materiálu je vhodné pro možnost promítnutí vlastní zkušenosti dítěte do ukázkové situace, se kterou se dá dále pracovat.
Karty mohou být jedním ze způsobů, jak s dětmi a dospívajícími začít zajímavou formou mluvit o jejich vztazích, pocitech z interakcí mezi vrstevníky a o důsledcích různých způsobů chování a jednání jich samotných i ostatních. Hlubší porozumění sociálním situacím může dětem přinášet lepší orientaci v kontaktu s druhými lidmi a v konečném důsledku i chápání vlastní role v kolektivu. Taktéž se může podílet na rozvoji sebedůvěry v mezilidských vztazích.
Preventivně-edukační karty jsou dílem lektorů Majáku o. p. s. s dlouholetou zkušeností v práci s dětmi mladšího a staršího školního věku. Je patrné, že daný materiál odráží potřeby, které s sebou práce s dětmi přináší, a poskytují tak kvalitní pomůcku pro vedení takové činnosti. Podnětové karty mohou být využity jak individuálně, tak skupinově, nabízí širokou paletu možností jejich využití, se kterými seznamuje přiložená stručná příručka."

 

 

Sada RODINA

Mgr. Oto Dymokurský, dětský psycholog a vysokoškolský pedagog (Centrum dalšího vzdělávání, Technická univerzita v Liberci)

"Sada edukačních karet Myši z Majáku – RODINA představuje padesát situací z rodinného života, které nabízejí jak možnost otevření rozhovoru v individuální či skupinové rovině s žáky, tak možnost práce v rovině sociálního učení žáků. Za cenný aspekt karet této sady považuji právě to, že neukazují jen situace, ve kterých se nedaří, ale že nabízejí i podněty k tomu, aby se žák mohl prostřednictvím přirozených vzorů, kterými členové rodiny jsou (resp. by měli být), učit tomu, co si prozatím nemohl ve své vlastní rodině zažít. Díky povedenému výtvarnému zpracování je karty možné použít napříč všemi ročníky základní školy a se sadami EMOCE a SITUACE otevírají možnost propojení různých kontextů žákova života."


Mgr. Kryštof Halda, speciální pedagog SVP

"Sadu karet lze využít jak pro individuální práci s klientem, tak pro práci s celou rodinou. Karty mým klientům pomáhají popisovat problematické situace v rodině a získávat na ně nové pohledy. Myši z Majáku nezřídka pomáhají v situacích, kde lidem dochází slova."

 

 

Sady EMOCE, SITUACE a RODINA

Agentura pro občany Krok Kyjov, z. ú.

V minulém roce jsme oslovili organizaci Maják o.p.s. a požádali o sponzorský dar – Myši z Majáku. Jsme nezisková organizace, která pracuje s rodinami, dětmi i třídními kolektivy a poskytujeme jim podporu, pomoc, nějaký pozitivní zážitek nebo informace ke snadnějšímu rozhodování. Myši z Majáku se staly součástí naší práce s  klienty. Používáme je především při individuální práci s rodinou nebo samotným dítětem. Sady obsahují obrázky reálných situací, se kterými se dítě nebo rodina v běžném životě setkávají a pomáhají nám při komunikaci. Nabízí širokou škálu témat, o kterých se můžeme bavit a zjišťovat tak potřeby, pocity nebo přání. Děkujeme za tuto skvělou pomůcku a určitě doporučujeme.

Práce s dítětem s ADHD a poruchou chování: „Míšo, podívej se na tyto obrázky…..“ „Zaujal tě některý z nich?“ ….. Míša vybírá obrázky, na kterých jsou situace, které dobře zná. Pak se sám rozpovídá o tom, co je na obrázku a dostane se až ke svému prožívání, k tomu, proč si obrázek vybral …… obrázky otevírají komunikaci.

Obrázky používáme k nácviku správného chování. Vybereme obrázek a mluvíme o tom, co se na obrázku asi děje. Někdy se dostaneme k tomu, jak se myšky na obrázku asi cítí nebo co by mohly udělat jinak, co by některé z nich mohlo pomoci,….